Blogger Wordpress Gadgets
הוסף למועדפים או הפוך לדף הבית

יום שני, 31 באוגוסט 2015

פרשת וילך - מלאים מצוות כרימון

מלאים מצוות כרימון


ברכות (נז.): "כפלח הרמון רקתך - מאי רקתך אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון".
על מה חז"ל מדברים? ראיתם כמה  גרעינים יש ברימון?!?
כותב ר' אברהם אזולאי אנחנו הרי מלאים מצוות מכל הכיוונים:
יהודי שגר בארץ ישראל מקיים כל רגע מצוות ישוב ארץ ישראל!
אמרת לחבר שלום עם חיוך - עשית חסד! ק"ו אם גם עזרת לו.
אם אתה מחשב כמה חסד אתה עושה עם המשפחה אתה מפוצץ במצוות! אתה מעביר לאשתך את המלח, מחליף לתינוק חיתול, קם להכין לו בקבוק, לוקח את הילדים לגן, עושה קניות, מביא פרנסה הביתה – כל אלו מצוות עצומות של חסד!
כדי להבין כמה הם גדולות - תדמיין שאתה עושה את כל זה לשכן בלי שום תמורה איזה צדיק אתה נכון?
הרב שבדרון לקח פעם את הילד שלו לסבתא, ראה אותו אחד מצדיקי ירושלים ושאלו מה אתה עושה? ענה לו הרב אני לוקח את הילד שלי לסבתא, שאל הרב שנית מה אתה עושה? ענה לו עוד פעם אני לוקח את בני לסבתא שלו... שאל הרב עוד פעם מה אתה עושה? ענה הרב שבדרון מה כבוד הרב חושב שאני עושה (בענווה)? ענה לו הרב: אתה עושה חסד עם ילד יהודי!!!
אז מה אם הוא גם קשור אליך משפחתית...
הרב אוירבאך: כתוב בגמ' (מכות כג:): "ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר (ישעיה מב,כא) ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".
אם הקב"ה רוצה לזכות אותנו שיקל מעלינו את העול של המצוות למה הוא הרבה עלינו?
התורה יודעת שאתה בכל מקרה כל בוקר קושר את הנעליים, ושוטף ידיים, ומתלבש אז הקב"ה אומר לך איך לעשות אותן כדי לקבל שכר על דברים שאתה עושה ממילא!!!
כתוב בפרשתנו (דברים לא,יב): "הקהל את העם, האנשים הנשים והטף" כותבת הגמ' (חגיגה ג.): "אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באים? לתת שכר למביאיהם"!!! אבל מי יעשה בייביסיטר אם כל עמ"י נמצא בירושלים? אז אני חייב להביא אותם???? לא משנה ה' ציווה כדי שזו תהיה מצווה ותקבל על זה שכר...
כותב השו"ע (או"ח ס,ד): "יש אומרים שאין מצות צריכות כוונה, ויש אומרים שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצוה, וכן הלכה".
אם אתה רק תכווין במעשים שאתה עושה ממילא לזכות במצווה אתה תתפוצץ מרוב מצוות...