Blogger Wordpress Gadgets
הוסף למועדפים או הפוך לדף הבית

יום שני, 31 באוגוסט 2015

ראש השנה - השופר – שעון מעורר (לפני התקיעות)

השופר – שעון מעורר


הרב אליהו זצוק"ל: סיפר על הגאון רבי אברהם ענתבי זצ"ל שהיה בארם צובה, שבכל ראש השנה נהג להיות שליח ציבור ובעל תוקע. שנה אחת לא יכל ללכת, וביקש מבניו לתקוע, ולימד אותם כיצד לתקוע ואמר להם כשאתם קוראים שמות המלאכים תכוונו שהמלאכים יבואו. לאחר התפילה באו הקהל לביתו של רבי אברהם ענתבי כדי לברכו בשנה טובה. אמר להם הרב: איך היו התקיעות של הבנים. והציבור גמגמו לו בדבר. פנה הרב ושאל את בניו מה קרה לתקיעות ? ענו לו: כשהזכרנו מלאך פלוני מיד הוא בא ועמד על התיבה, וכן כשהזכרנו מלאך אלמוני הוא בא ועמד על התיבה, ונבהלנו, ולכן התקיעות לא יצאו כדבעי. אמר להם הרב: מה לכם לחשוש, הרי אתם הזמנתם אותם ולכן הם באו.
התקיעה בשופר היא לא התכלית אלא האמצעי! השופר (והמלאכים) עוזרים לנו להתקרב לה' יתב'!
ראש השנה נקרא אור – "לדוד ה' אורי וישעי, אורי ברה"ש, וישעי ביוה"כ".
"אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון".
כותב הזוה"ק - יודעי! לא תוקעי! מי שזוכה לדעת את מה שמאחרי התרועה יגיע לאור פניו יתב'!
וע"י השופר יכולים להגיע לזה!!!
הפרס הכי גדול הוא אורו יתב' והעונש על עבירות הוא הסתר פנים! "הסתר אסתיר פני מהם".
"ויאמר אלקים יהי אור – אלו מעשיהם של צדיקים, ויהי חושך – אלו מעשיהם של רשעים"
הרב חיד"א: "ויקרא אלקים לאור יום" – יש שם ה', "ולחשך קרא לילה" – אין שם ה'!
מי שהולך בלי ה' הוא בחושך!
כותב המסל"ש בפ"ג את יתרון האור מן החושך! "מי שהוא עדין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה, כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. והוא מה שאמרו ז''ל (בבא מציעא פג): תשת חושך ויהי לילה (תהלים קד), זה העולם הזה, שדומה ללילה.
והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. כי הנה חושך הלילה שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם: או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיטעה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד.
כן חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל, וגורם לו שתי טעויות: האחת אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ונופלים ואובדים מבלי שהגיעם פחד תחלה. והוא מה שאמר הכתוב (משלי ד): דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו. והטעות השניה והיא קשה מן הראשונה היא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאלו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים.
וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת".
וזו הסגולה של יודעי תרועה!
רמב"ם (הל' תשובה ג,ד): "אע''פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה".
השופר מאיר לנו את הדרך הנכונה ואת הכיוון הנכון – כמו הצפירה של הספינה בערפל שידעו איפה היא נמצאת... ועוזר לך להגיע לאור ה'!

ויה"ר שנקבל את מה שאנו אומרים בתפילה: "כי באור פניך נתת לנו ... תורה חיים אהבה חסד צדקה רחמים ברכה שלום".