יום שלישי, 4 באוקטובר 2016

פרשת נצבים - בחירה יום יומית

בחירה יום יומית


"אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם, לִפְנֵי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם".

זוה"ק (פרשת בא לב:)[1]: היום זהו ראש השנה!

גמרא (ראש השנה טז:): "שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים גמורין, ואחד של צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה, בינוניים - תלויין ועומדין מראש השנה ועד יום הכפורים. זכו - נכתבין לחיים, לא זכו - נכתבין למיתה".

מי הם הרשעים, מי הם הצדיקים, ומי הם הבינוניים?

האמורא רבא, העיד על עצמו שהוא בינוני (ברכות סא:): "אמר רבא: כגון אנו בינונים".
כשאביי שומע את דברי רבא, שהיה ענק שבענקים, צדיק שבצדיקים שאומר על עצמו שהוא בינוני, מיד נזעק ואומר:
"אמר ליה אביי: לא שביק מר חיי לכל בריה (אם אתה בינוני לא הותרת חיים לכל שאר האנשים)!..."

הרב אליהו דסלר מבאר שאמנם ישנם יחידים באנושות שהם צדיקים גמורים כדברי הגמרא (בבא בתרא יז.): "שלשה לא שלט בהן יצר הרע, אלו הן: אברהם, יצחק ויעקב, דכתיב בהו: בכל, מכל, כל. ויש אומרים: אף דוד, דכתיב: ולבי חלל בקרבי".
וכן ישנם רשעים גמורים שמרשעותם נלקח מהם כוח הבחירה החופשית, הם אינם שולטים בעצמם. כמו פרעה הרשע שלקחו לו את כוח הבחירה, כפי שכתוב (שמות ז,ג): "וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה"

אך רוב העולם (אנחנו) גם צדיקים, גם בינוניים וגם רשעים:

צדיקים – במה שאין לנו כמעט בחירה לחטוא, ברור לנו שנבחר בטוב (לא נרצח, לא נגנוב סתם, לא נאכל חזיר וכול') ואין לנו בכלל יצר הרע לשתות דם למשל...

רשעים – במה שאנו מוותרים לעצמנו מלכתחילה ("שויתי השם לנגדי תמיד", "תיקון חצות", "תפילת ותיקין" וכדו').

בינוניים – בנקודות שאנו מתמודדים איתם יום יום.

ההתמודדויות היום יומיות הן נקודת הבחירה שלנו! שם אנו צריכים להשקיע[2].

הרמח"ל והשפת אמת אומרים שאתה נקרא יצור בחירי ושכל העולמות תלויים בך רק כשאתה מתלבט עכשיו האם לעשות מצוה או ח"ו לעבור עבירה!

העבודה העיקרית שלנו היא בחיי היום יום, אם אתה רוצה לקבל על עצמך משהו לקראת השנה החדשה תשקיע בזה!

הרב יצחק זילבר זצ"ל (להשאר יהודי עמ' 369): ״אילו היו לוקחים מלאכים טהורים מן השמיים, מורידים אותם לעולם הזה בשנת תרע״ז - 1917, ונותנים להם לעבור את האירועים הקשים, בטוח אני כי לא היה נותר מהם שריד.
המהפכה הבולשביקית, הפרעות של כנופיות פטליורה ודניקין, מבנו וקולצ׳אק, מלחמת האזרחים, שבמהלכה נהרגו שלוש מאות אלף יהודים. הקולקטיביזציה, שבמסגרתה גורשו רבים מהאיברים לסיביר לאחר נטילת כל רכושם. פעולותיו של המשטר החדש בסגירת תלמודי תורה, ומאסרם של מי שלימדו תורה, אמצעי הדיכוי של שנת 1937, כאשר מיליונים נורו ללא סיבה ורבים נשלחו לבתי סוהר, מהם חזרו רק מעטים. הכיבוש של היטלר, בו הושמדו תשעים אחת מיהודי אסטוניה, לטביה, ליטא, רוסיה הלבנה ואוקראינה. הרעב בעת המצור על לנינגרד. ולאחר מלחמת העולם ההאשמות ה׳קוסמופוליטיות׳ על היהודים ופרשת הרופאים...
וברוסיה, למרות הכל, נותרו יהודים, שסיכנו חייהם למען שמירת שבת, כשרות, טהרת המשפחה, לימוד תורה לילדים ועוד".

אצלנו ההתמודדויות היום יומיות קצת יותר קלות, ואני בטוח שאנחנו מסוגלים ליותר...

לקחת דברים במידה ובכמות שאתה מסוגל, אבל לבחור מצוות משמעותיות:

שחרית יותר מעולה, יותר זמן עם התפילין, מקווה בבוקר – דברים שישפיעו על איך ייראה כל היום שלך!

תיקח על עצמך להפסיק עם עבירות שמשנות לך את כל הצלם אנוש.. דברים של צניעות וכד', עבירות שבלעדיהן כל היום נראה אחרת..

תקבל על עצמך קבלה שקשורה ללימוד תורה – התורה היא זו שמשנה את מהות האדם! היא תהפוך אותך ליצור אחר!

הרב מרדכי אליהו זצוק"ל:
הגמ' אומרת (ראש השנה ב:) שמקצת השנה כשנה - "תנו רבנן מלך שעמד בעשרים ותשעה באדר, כיון שהגיע אחד בניסן עלתה לו שנה (פרש"י רש"י כלומר כלתה לו שנתו, ומעתה מונין לו שנה שניה) וכו' ויום אחד בשנה חשוב שנה".
אמר אחד הרבנים שהטוב בערב ראש השנה להרהר בתשובה ולחזור בתשובה בכל כחו, ואז כיון שמקצת שנה ככולה יחשב לו שהיה בהרהורי תשובה כל השנה ואז יגזרו עלינו גזרות טובות ומחשבות טובות לעתיד.
[1] "רבי אלעזר פתח 'ויהי היום ויבאו בני האלקים להתיצב על ה', ויבא גם השטן בתוכם'. ויהי היום - דא ראש השנה, דקודשא בריך הוא קאים למידן עלמא, כגוונא דא (מ"ב ד,יא): 'ויהי היום ויבא שמה' - ההוא יומא יום טוב דראש השנה הוה...".

[2] עד כאן לקוח מהרב הלל מרצבך הי"ו.

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: