יום רביעי, 3 בספטמבר 2014

פרשת כי תצא - קלותה של התשובה

קלותה של התשובה


יהודי חוטא הגיע לר' ישראל מרוז'ין זי"ע ואמר לו שרוצה הוא לעשות תשובה. שאל אותו הצדיק "אז למה אינך עושה תשובה?". השיב היהודי "אני לא יודע איך...". שאל הצדיק "ואיך ידעת אז לחטוא?". ענה היהודי "חטאתי, ואחר כך...". אמר הצדיק: "עשה כך גם עכשיו, תחזור בתשובה... ואחר כך...". (תגיד ה' יתברך אני מצטער שהלכתי נגד רצונך, סליחה וזהו!).
דברים (כא,י): "כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ".
"כי תצא למלחמה על אויביך" - זה היציאה למלחמה ביצר הרע.
הרבי מקאצק: "ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו" ופירש רש"י- 'הירא מעבירות שבידו'.
אבל כתוב גם "שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה" ופירש רש"י 'אפילו אין לכם זכות אלא שמע ישראל בלבד כדאים אתם שיושיע אתכם'.
א"כ מצד אחד אפילו בגלל עבירה אחת אפשר להפסיד, ומצד שני אפילו בזכות מצווה אחת מנצחים?
פירוש הירא מעבירות היינו שירא את ה' כעת, ואינו עובר ח"ו שום עבירה, רק שנעצב על עבירות שבידו מכבר וחושש תמיד בזה עד שנעשה עצב ומרה שחורה, שעל ידי זה אינו עושה טוב להבא - אדם כזה אינו רשאי לילך למלחמה כיוון שאין לו חיזוק לחזק את עצמו בדרך השי"ת!
ובטח שכך גם במלחמת היצר - מי שלא מאמין בתשובה, מי שחושב שעדיין כל העבירות שעשה נשארו בתוך ידו לא יכול לצאת לקרב!!! 
כמו שכותב בעל התניא (אגרת התשובה יא'): "ובצירוף עוד האמונה והבטחון להיות נכון לבו בטוח בה', כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו יתברך, בלי שום ספק וספק ספיקא בעולם. וכמו שאנו מברכין בכל תפלת שמונה עשרה תיכף שמבקשים 'סלח לנו' כו', 'ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח', והרי ספק ברכות להקל, משום חשש ברכה לבטלה! אלא אין כאן שום ספק כלל, מאחר שביקשנו ,סלח לנו מחל לנו', ואילו לא היינו חוזרים וחוטאים, היינו נגאלין מיד...".
גמ' (קידושין מט:): "המקדש את האשה על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור - מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו".
חיד"א (דברים אחדים, פניני המועדים סא'):
אבל הרי יש הרבה מקומות שחז"ל כתבו והאריז"ל תיקן צומות וסיגופים בכי והספד, איך אתה אומר לי שיהרהר וזהו?
כל הסיגופים והתעניות שתיקן האריז"ל הם בשביל תוספת טהרה ונקיות אבל לא מעיקר התשובה.
לצורך העניין אפשר להביא את מכת צפרדעים שבסוף המכה כל הצפרדעים מתו וכבר לא מקרקרות לך באוזניים, אבל 'ותבאש הארץ' צריך לסלק את כל הפגרים... כך התשובה גורמת למחילה מיידית! אמנם אם תרצה לתקן את כל מה שעשית צריך יותר מזה.
הרב קוק (אורות התשובה יד,ד1): "עיקר הנפילות באות משום שאינו מאמין בקלותה של תשובה".
תהלים (קג,יב): "כִּרְחֹק מִזְרָח, מִמַּעֲרָב הִרְחִיק מִמֶּנּוּ, אֶת פְּשָׁעֵינוּ", מה המרחק בין מזרח למערב? שניה אחת, רגע אחד אתה עם הפנים למערב ואז אתה מסתובב וזהו אתה בכיוון מזרח! החטא הוא ללכת לכיוון אחר והתשובה היא פשוט להסתובב לכיוון שלו ית' חזרה...
כותב החיד"א (דברים אחדים, פניני המועדים קמג'): בשבתות במשך השנה יש סייעתא גדולה לחזור בתשובה!
גמ' (שבת קיח:): "אמר ר' יוחנן: כל המשמר שבת כהילכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו. שנאמר, אשרי אדם יעשה זאת... שומר שבת מחללו (ישעיה נ"ו), אל תקרא מחללו אלא מחול לו".
גמ' (שבת קיט:): "אמר רב חסדא אמר מר עוקבא כל המתפלל בע''ש ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו (ישעיה ו-ז) וסר עונך וחטאתך תכופר".
וק"ו בשבתות של חודש אלול!
ועל כך נאמר בתהילים (צ,ג): "תָּשֵׁב אֱנוֹשׁ עַד דַּכָּא וַתֹּאמֶר שׁוּבוּ בְנֵי אָדָם" – תשב אותיות שבת שבזכותה "שובו בני אדם".

"וה' יעזרנו על דבר כבוד שמו"!!!

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: