Blogger Wordpress Gadgets
הוסף למועדפים או הפוך לדף הבית

יום רביעי, 27 ביולי 2016

ר"ח אב ומיתת אהרן הכהן

ר"ח אב ומיתת אהרן הכהן


ראש חודש[1] אינו עוד יום קדוש, אף לא במובן של התחלת חודש אלא בעומק העניין - ראש חודש - הוא ״הראש״ של החודש, כשם שהראש הוא נותן הוראות ופקודות לכל הגוף - כך המתבצע בראש החודש - קובע לכל החודש כולו.

בראש חודש תשרי - יום בריאת העולם, המלכת ד׳ למלך בעולם זהו מהותו של כל החודש.
בחודש שבט שבראשון בו לפי בית שמאי - זה ראש השנה לאילנות.
בראש חודש ניסן בו מתחילה הגאולה במצרים.
בראש חודש אייר בה נסעו לראשונה לארץ - תלוי כל חודש כיבוש הארץ.
בראש חודש סיון בה הגיעו למדבר סיני- תלוי כל מתן תורה.
בראש חודש אלול בו עלה משה להר- תלויה כל התשובה והרחמים.

מה ארע בראש חודש מנחם אב?

היום זיכרון היחיד המוזכר בתורה - הוא יום פטירתו של אהרון הכהן כפי שמופיע בפרשתנו (במדבר לג,לח): ״ויעל אהרון הכהן... בחודש החמישי באחד לחודש״.
לא נמצא בכל התורה שהזכירה וקבעה לדורות יום מיתתו של צדיק זולתי באהרן הכהן, ולא זכו לזה אף לא האבות הקדושים ע"ה.

מדוע בהשגחה פרטית - אהרון נפטר דווקא בראש חודש? ולמה דוקא בר"ח זה?
גמרא (חולין ס:) מתחילה כשברא הקב"ה את השמש והירח היו שתיהן שוות בגודלן, כמו שנאמר: "ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים" (בראשית א, טז), ואמרה הירח לפני הקב"ה: 'רבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד?!' כלומר שאין זה הגון שתהיה היא והשמש שוות בגודלן, ומדבריה היה מובן שמוטב להמעיט את גודלה של השמש. ועל כך שהיתה עינה צרה בחבירתה, הענישה הקב"ה שתתמעט היא בעצמה.
לפי זה, מיעוט הירח נגרם לה בגלל שלא היתה עינה טובה בחבירתה - השמש, ולא היתה אהבתה שלימה כלפיה.
בראש חודש, שהירח הולך ומתמלא (עד אמצע החודש שאז הוא שלם), הוא המועד שהלבנה מתקנת את מידותיה ומוסיפה אהבה ועין טובה על השמש.

יוצא שראש חודש מסמל את תיקון מידת האהבה והעין טובה על הזולת.

כיון שכל עיקר מהותו של אהרן הכהן היתה אהבת הבריות, כמאמר חז"ל (אבות א,יב) שהיה אהרן "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".
וכן מצינו שבשעת פטירתו של אהרן בכו עליו "כל בית ישראל" (במדבר כא,כט), "האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו" (רש"י שם).
לכן סיבב הקב"ה שתהיה פטירתו דוקא בראש חודש, כיון שזוהי מהותו של ראש חודש - הוספה באהבת הזולת, זהירות בכבודו, ולדונו לכף זכות.

במיוחד הוספה בשלום בית שזה כידוע הדבר הכי עיקרי במצוות 'ואהבת לרעך כמוך'.

ומה שסיבב הקב"ה שתהיה פטירת אהרן בראש החודש של חודש אב דוקא, ולא של חודש אחר, כיון שהיה גלוי וידוע לפניו יתברך שבחודש זה יחרבו שני בתי מקדש (תענית כו:), ובכל שנה ושנה יעורר דבר זה קטרוג גדול על בני ישראל.

עד כדי כך שהורו חז"ל (שם כט:), שכל בר ישראל שיש לו דין עם גוי ישתדל ביותר שלא לעשותו בחודש אב, כי מזלם של ישראל אינו מאיר כראוי בחודש זה.

כדי לבטל קיטרוג זה לבל יהיה נזק ח"ו לעם ישראל בעקבותיו, קבע הקב"ה את מועד פטירתו של אהרן דוקא בראשו של חודש זה, כי מידת אהבתו של אהרן לעם ישראל, ועינו הטובה עליהם, והסנגוריא שהיה תמיד מעורר עליהם, יש בכוחם לבטל את הדינים והקטרוגים הקשים של חודש זה.

זו היתה דרכו בקודש של מורנו הבעל שם טוב הק' שאהב כל יהודי בכל להט נשמתו, וגילה בעולם את מעלתו הנשגבה של כל יהודי, ושגודל חיבתו של כל יהודי לפני אביו שבשמים היא ממש כאהבת אב ואם לבנם יחידם, הנולד להם לאחר מאה שנות צפייה לפרי בטן.
לכן כשעשה הבעל שם טוב בשנת תק"ז עליית נשמה, ובין היתר הגיע גם להיכלו של משיח, ושאל אותו: 'אימתי יבוא כבודו?' השיב לו המשיח שיבוא כאשר תתפרסם דרכו של הבעל שם טוב ותתגלה בעולם, ויפוצו מעיינותיו חוצה.
הכוונה שבגלל שחורבן בית שני היה בעוון שנאת חינם (יומא ט.), וכיון שעוון זה עודנו מרקד בינינו, לכן מתארכת הגלות המרה עוד ועוד.
רק כאשר נאחוז בדרכו הקדושה של הבעל שם טוב ונוסיף אהבה בין איש לאשתו ובין איש לרעהו ואישה לרעותה, ונשמח בהצלחתו של כל יהודי, ותהיה עינינו טובה על כל אחד ואחד מישראל לדונו לכף זכות, ולחפש אחר הטוב שבו, ולא להביט עליו ח"ו בצרות עין, בזה נזכה להמתיק את הדינים של חודש אב, ובכלל, להמתיק את הדינים של כל השנה כולה, ונצא מן הגלות המרה אל הגאולה האמיתית והשלימה.

הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זכותו תגן עלינו הקפיד, בין השאר, לקיים בכל מאודו מצוות ביקור חולים וממש לא פסח על אדם אחד בקהילתו הגדולה שלא ביקרו בשעת חליו.
פעם נכנס רבי לוי יצחק לבקר חולה אחד, שהיה נוטה למות, ומצאו מתפתל מצד אל צד בדאגה ובחוסר מנוחה.
ממה אתה מודאג בשעה זו? שאל רבי לוי יצחק את החולה שלפניו.
רבי קדוש! השיב האיש בקול רפה מחמת החולשה. הנני חש כי שעותי ספורות ולבי מלא חרדה במה אני בא לעולם האמת ומה יהא חלקי וגורלי בעולם הבא!!!
הצדיק רבי לוי יצחק קם מכסאו, גחן אל פני החולה הנרגש וקרא: אין כל מקום לדאגה מצדך. זה עתה גמרתי בלבי לתת לך במתנה את כל חלקי בעולם הבא.
מיד עשה הצדיק קבלת קניין על מתנתו לחולה, ופני האיש נראו לפתע מאושרים ושלווים. כעבור שעה קלה עצם החולה את עיניו ושבק חיים לכל חי.
שאל אחרי כן אחד ממקורבי הצדיק את רבי לוי יצחק: רבנו, כשנכנסת לחדרו של אותו חולה, ראית בוודאי שרגעיו ספורים וכל עידוד אינו עשוי להועיל לו אלא לשעה קלה בלבד. מדוע נהגת כלפיו ברוחב לב כזה, והענקת לו את כל עולם הבא שלך?
שמע בני – השיב הצדיק מברדיצ'ב בהתרגשות: נוח לי למסור את העולם הבא שלי, כדי לחסוך רגע אחד של צער ודאגה מיהודי חולה!!! .

הרב קוק זצ״ל (אורות הקודש): ״נחרבנו על ידי שנאת חינם נבנה ויבנה העולם עמנו - באהבת חינם״.

השבוע יש לנו את הילולת האריז"ל שקבע שצריך לקשר את עצמך לפני התפילה לכל יהודי באהבה ורק ככה תעלה התפילה מעלה מעלה!

[1] הרב אוהד אהרון ברוכי והרב אברג'ל.