יום רביעי, 27 ביולי 2016

ר"ח אב ומיתת אהרן הכהן - האהבה מתחילה מהראש

ר"ח אב ומיתת אהרן הכהן - האהבה מתחילה מהראשראש חודש[1] הוא לא רק ציון ליום שבו מתחיל החודש, אלא הוא ״הראש״ של החודש, כשם שהראש הוא נותן הוראות ופקודות לכל הגוף - כך המתבצע בראש החודש - קובע לכל החודש כולו.

בר"ח תשרי - יום בריאת העולם, המלכת ד׳ למלך בעולם זהו מהותו של כל החודש.
בר"ח שבט (לפי ב"ש) - זה ראש השנה לאילנות.
בר"ח ניסן התחילה הגאולה במצרים.
בר"ח אייר נסעו לראשונה לארץ – בו תלוי כל חודש כיבוש הארץ.
בר"ח סיון הגיעו למדבר סיני – בו תלוי כל מתן תורה.
בר"ח אלול עלה משה להר – בו תלויה כל התשובה והסליחה.

מה ארע בראש חודש מנחם אב?

יום הזיכרון היחיד המוזכר בתורה - הוא יום פטירתו של אהרון הכהן כפי שמופיע בפרשתנו (במדבר לג,לח): ״ויעל אהרון הכהן... בחודש החמישי באחד לחודש״.

לא נמצא בכל התורה שהזכירה וקבעה לדורות יום מיתתו של צדיק זולתי באהרן הכהן, ולא זכו לזה אף לא האבות הקדושים ע"ה.

מדוע אהרון הכהן נפטר דווקא בראש חודש? ולמה דוקא בר"ח אב?

מספרת הגמרא (חולין ס:) מתחילה כשברא הקב"ה את השמש והירח היו שתיהן שוות בגודלן, אמרה הלבנה לפני הקב"ה: 'רבונו של עולם אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד?!' כלומר שאין זה הגון שתהיה היא והשמש שוות בגודלן, ומדבריה היה מובן שמוטב להמעיט את גודלה של השמש. ועל כך שהיתה עינה צרה בחבירתה, הענישה הקב"ה שתתמעט היא בעצמה.

ראש חודש (שהירח הולך ומתמלא עד אמצע החודש שאז הוא שלם), הוא המועד שהלבנה מתקנת את מידותיה ומוסיפה אהבה ועין טובה על השמש.

יוצא שראש חודש מסמל את תיקון מידת האהבה והעין טובה על הזולת.

כיון שכל עיקר מהותו של אהרן הכהן היתה אהבת הבריות, כמאמר חז"ל (אבות א,יב) שהיה אהרן "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", וכן בשעת פטירתו של אהרן בכו עליו "כל בית ישראל", "האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו" (במדבר כא,כט ורש"י).

לכן סיבב הקב"ה שתהיה פטירתו דוקא בראש חודש, כיון שזוהי מהותו של ראש חודש - הוספה באהבת הזולת, זהירות בכבודו, ולדונו לכף זכות, במיוחד הוספה בשלום בית שזה כידוע הדבר הכי עיקרי במצוות 'ואהבת לרעך כמוך'.

למה דוקא ראש חודש אב ולא חודש אחר?

כיון שהיה גלוי וידוע לפניו יתברך שבחודש זה יחרבו שני בתי מקדש (תענית כו:), ובכל שנה ושנה יעורר דבר זה קטרוג גדול על בני ישראל, עד כדי כך שהורו חז"ל (שם כט:), שכל בר ישראל שיש לו דין עם גוי ישתדל ביותר שלא לעשותו בחודש אב, כי מזלם של ישראל אינו מאיר כראוי בחודש זה.

כדי לבטל קיטרוג זה לבל יהיה נזק ח"ו לעם ישראל בעקבותיו, קבע הקב"ה את מועד פטירתו של אהרן דוקא בראשו של חודש זה, כי מידת אהבתו של אהרן לעם ישראל, ועינו הטובה עליהם, והסנגוריא שהיה תמיד מעורר עליהם, יש בכוחם לבטל את הדינים והקטרוגים הקשים של חודש זה.

הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זי"ע הקפיד, בין השאר, לקיים בכל מאודו מצוות ביקור חולים וממש לא פסח על אדם אחד בקהילתו הגדולה שלא ביקרו בשעת חליו.
פעם נכנס רבי לוי יצחק לבקר חולה אחד, שהיה נוטה למות, ומצאו מתפתל מצד אל צד בדאגה ובחוסר מנוחה.
ממה אתה מודאג בשעה זו? שאל רבי לוי יצחק את החולה שלפניו.
רבי קדוש! השיב האיש בקול רפה מחמת החולשה. הנני חש כי שעותי ספורות ולבי מלא חרדה במה אני בא לעולם האמת ומה יהא חלקי וגורלי בעולם הבא!!!
הצדיק רבי לוי יצחק קם מכסאו, גחן אל פני החולה הנרגש וקרא: אין כל מקום לדאגה מצדך. זה עתה גמרתי בלבי לתת לך במתנה את כל חלקי בעולם הבא.
מיד עשה הצדיק קבלת קניין על מתנתו לחולה, ופני האיש נראו לפתע מאושרים ושלווים. כעבור שעה קלה עצם החולה את עיניו ושבק חיים לכל חי.
שאל אחרי כן אחד ממקורבי הצדיק את רבי לוי יצחק: רבנו, כשנכנסת לחדרו של אותו חולה, ראית בוודאי שרגעיו ספורים וכל עידוד אינו עשוי להועיל לו אלא לשעה קלה בלבד. מדוע נהגת כלפיו ברוחב לב כזה, והענקת לו את כל עולם הבא שלך?
שמע בני – השיב הצדיק מברדיצ'ב בהתרגשות: נוח לי למסור את העולם הבא שלי, כדי לחסוך רגע אחד של צער ודאגה מיהודי חולה!!!

זו היתה דרכם בקודש של האריז"ל (שנפטר בה' אב) וכן של הבעל שם טוב שאהבו כל יהודי, וגילו בעולם את מעלתו הנשגבה של כל יהודי, וציוו להתחיל את התפילה עם אהבה וחיבור לכל יהודי.

כאשר נאחז בדרכם ונוסיף אהבה בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, נשמח בהצלחתו של כל יהודי, ותהיה עינינו טובה על כל אחד ואחד מישראל לדונו לכף זכות, ולחפש אחר הטוב שבו, ולא להביט עליו ח"ו בצרות עין, בזה נזכה להמתיק את הדינים של חודש אב, ובכלל, להמתיק את הדינים של כל השנה כולה, ונזכה לבנין המקדש בקרוב!


כדברי החוזה הגדול הרב קוק זצ״ל (אורות הקודש): ״נחרבנו על ידי שנאת חינם נבנה ויבנה העולם עמנו - באהבת חינם״!
[1] הרב אוהד אהרון ברוכי והרב אברג'ל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

אתם קבעתם - הפוסטים הכי מעניינים החודש: