Blogger Wordpress Gadgets
הוסף למועדפים או הפוך לדף הבית

יום שבת, 5 בדצמבר 2015

חנוכה - סוד השמונה

חנוכה - סוד השמונה


שערי אורה (השער השמיני הספירה השלישית): "שמונת ימי חנוכה שתיקנו[1], השמן בא מן הרצון לספירת הבינ"ה, והבינ"ה סוד המנורה ונרותיה, "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" (במדבר ח,ב).
המנורה והנרות לפקוח עינים עוורות[2], פקח עיניך וראה[3] כי שמונת ימי חנוכה הם סוד העניין והנס הגדול. והיודעים עיקרי הדברים יודעים כי הנס הנעשה בשמן - על ידי ספירת הבינה הוא, כי משם תולדת השמן מן הרצון[4], ולפיכך מנורה והנרות והשמן, סוד כל הספירות[5]".

רמח"ל (בפרושו על הנביאים): "ואז נר חנוכה שהוא כנגד המנורה שהיה לה ז' קנים, אנחנו מעוררים לז"ת דעתיק[6] להסיר אותם ואותנו מן הגלות, להיות הוא מחזיר כל רע לטוב בסוד היחוד העליון, וזה "ונלכה באור ה' ".

הרב פרץ על היום השמיני - בהקשר לחנוכה וברית מילה:

מי אמר לראשונים ולבית יוסף שאם הנס שמונה ימים, אז קובעים שמונה ימים ואם שבעה ימים אז שבעה ימים? איפה זה כתוב? גם אם היה נס מאה שנה, אפשר לקבוע יום אחד! בפסח היה שנה שלמה של ניסים ונפלאות. כל המכות שקרו עד שיצאו ממצרים, ואנחנו קבענו שבעה ימים של חג הפסח, זה הכל?

וכתוב בזוהר למה התינוק נימול לשמונה? הזוהר אומר פשוט, שמונה – טבעא דקודשא בריך הוא. כדי שיהודי יהיה נימול, צריך למול אותו ביום השמיני, כדי להכניס אותו ב"מעל לטבע". יהודי הוא מעל לטבע, אז דווקא ביום השמיני, שזה רומז למעל לטבע, אנחנו מכניסים את התינוק לברית קודש!!!

יש עוד קושיה. יהודים שרוצים להדליק בשמן טהור. מה קרה? מה, אתם לא יודעים את ההלכה? טומאה הותרה בציבור, תדליק. יש לך הרבה שמנים, מה אתה מחפש, מה אתה מחטט? מחפש שמן טהור. מה כל כך בוער לך להדליק היום? כמה שנים לא הדליקו, כשהיו היוונים וטמאו, מי הדליק? הכהנים ברחו ונלחמו בהם, אז מי הדליק? לא דלק כל הזמן הזה, אם אתה רוצה שמן טהור, אז תדליקו עוד שבעה ימים, עוד שמונה, עוד עשר ימים. אתה רוצה הלכה? – טומאה הותרה בציבור. תדליק. מה הענין הזה?

וגם הנקודה שהזכרנו קודם, הרי הנס הזה קרה בסוף, זה לא הנס העיקרי. פשיטא, הוא לא מוזכר. החשמונאים, יוחנן כהן גדול, בניו ובנותיו, יהודית, וכו'. להם לא היה שום חשבון. אם היו עושים חשבון של "טבע הוא מנהגו של עולם", היו נכנעים, לא היו יוצאים למרד ולמלחמה. סך הכל קומץ של אנשים, אפילו לא היו עשרה. שהרי, כשנכנסו יוונים להיכלו של הקב"ה, לא"י, טמאו כל השמנים, גם נשמותיהם של ישראל נקראים שמן, שמן זית זך כתית למאור.

מתיוונים!!! טמאו כל השמנים!!! כל עם ישראל נטמא. זה נטמא עשר אחוז, זה עשרים אחוז, זה חמישים, זה מאה. כל אחד השפיעו עליו דרך נקודת התורפה שלו בפסיכולוגיה מיוחדת, וטמאו אותם.

ועכשיו, מה יעשו בית חשמונאי? אלה שנמצאים כל הזמן בבית השם? הם, לא השפיעו עליהם כל השטויות האלה. ראו מצב כזה, מה היו צריכים לעשות? לברוח למערות ולחיות שם עד שהשם ירחם? להתפלל? מה הם עשו? הם הלכו ונלחמו. מסרו את נפשם על קדושת השם. הערו נפשם למוות!!! למען שמו יתברך, ללא חשבון!!! לא חשבון גופני, ולא חשבון רוחני. אמרו פשוט, לחיות בחילול השם אי אפשר. לא שאני חושב שאני אצליח, שאני אנצח, לא חשבו על נצחון או על שום דבר. הם אמרו, ככה זה חילול השם, אנחנו מוסרים את עצמנו על קידוש השם. מסירות נפש, למעלה מן הטבע, בלי מחשבה.

אומה עם צבא אדיר ששלטה בכיפה. מי הצליח? הַאָיִּן! המסירות נפש! הם עשו את עצמם לְאָיִּן. מסרו את נפשם עד הסוף בלי חשבון של להצליח או לא להצליח. לא חשבו שהמלחמה שלהם תעשה משהו. פשוט כאב להם על הקב"ה, לא יכלו לראות כזה דבר. אז הם מסרו נפשם על קדושת השם יתברך, והקב"ה נגלה אליהם. ונתת גיבורים ביד חלשים. מה זה גיבורים? זה לא שהם גיבורים קצת, ואלה קצת חלשים. רבים ביחד מעטים, זה לא אלף ביד תשע מאות, זה חמישה נגד לא יודע כמה עשרות אלפים. וכו' וכו' וכו'. זה הנס! זה היה כשנגלה אליהם הקב"ה.

הם עשו את עצמם אָיִּן, נגלה עליהם אָיִּן. אָיִּן מזל ישראל. מעל לטבע. גם כשהקב"ה מתנהג בטבע, זה גם הקב"ה. אבל כיוון שהטבע הוא ביד השם, אז אין טבע. השם בורא את העולם כל רגע ורגע, אז זה לא בעיה בשבילו להפוך את הטבע כל רגע ורגע איך שהוא רוצה.

אז כיוון שהם עשו כזו פעולה, עכשיו מובן הענין של כל הנס של הנר. באמת, טומאה הותרה בציבור. באמת, אנוס רחמנא פטריה, יכלו לא להביא בכלל כמו שעד עכשיו לא הביאו. אבל הקב"ה בנס הזה הראה להם את החביבות, הראה להם מי נצח. הראה להם את השמונה, השמונה ניצח. ה"אז", האל"ף ששולט על הזי"ן. הַאָיִּן. אתם מסרתם את נפשכם עלי, הנה אני מראה לכם פה עכשיו נס. כי באמת, שמן, איך שלא יהיה זה דולק. ר' חנינא בן דוסא אמר לחומץ שידלק, זה לא נס יותר גדול? לא עושים על זה כלום. אלא פה, הנס הזה סימל את כל הענין של הנס של הנצחון, סימל מה ניצח פה, התורה, המסירות נפש, הקב"ה ניצח.

"אוהב ישראל" זצוק"ל: "ושמן הוא ה'חכמה'. היינו שפע וחיות החכמה. אשר משם נמשך השפע וחיות הקודש לכל המדות הקדושות ולכל העולמות. וזאת ידוע, שהכל הוא ע"י ישראל עם ה' בני אל חי. אשר כל עסקיהם וכל עבודתם - עבודת הקודש, ומגמתם הוא תמיד להמשיך שפע חיות החכמה ולהגביר כח הימין בעולם. (ובזה) והשמאל תכלל בהימין. ומשם ירד שפע וחיות הקודש לכל העולמות ולכל המדות.

ומלכות הרשעה (היוונית) רצו להגביר כח השמאלי בעולם לאשר משם הוא שורש אחיזתם ויניקתם. ובזה רצו לטמאות כל השמנים ח"ו. היינו כל ההשפעות הקדושות הנקראים בשם שמן וכנ"ל (כדי להגביר ח"ו כח השמאל על הימין)".

"וגם-כן ידוע שארי"ה מימין ושו"ר משמאל. ומשם הוא מקור תוקפו של כח השמאלי, וזהו שאמרו לישראל כתבו לכם על קרן השור[7] היינו על תוקף וחוזק קרן השור. שהוא כח השמאלי. ורוצה לומר שישראל יסכימו על כח השמאלי בהנהגתו העולם כי אין לכם חלק באלהי ישראל ח"ו. זה היה רצון הרשעים קליפות".

"והנה שירידת השפע עליונה הקדושה, הוא באין הפסק - מי"ג נהרות[8] המושכין שמן אפרסמון, עד בחינת ציון וירושלים - בסוד יסו"ד (ציון) ומלכו"ת (ירושלים). אז, ניזונים כל העולמות ברכות שפע עילאה, וכל חדו וכל טיבו וכל נהורין עילאין קדישין".

"אכן, מלכות הרשעה עשו י"ג פרצות בהיכל כמאמר חז"ל שפרצו י"ג פרצות בחומת העזרה, ובזה טמאו השמנים כולם, וכל ההשפעות הקדושות. וכשראה והבין זה מתתיהו הכהן, נתקנא מאוד קנאת ה' צבאות. ותיקן כביכול (את) ה-הו"ד לבוש מלכות, ע"י שתיקן הי"ג מדות והנהרות המושכין שמן אפרסמון עד מדה השמינית שהוא 'נוצר חסד' - סוד מזלא עילאה קדישא, שמשם נמשך כל השפעות קדושות וברכות וכל טיבו וחדו לכל העולמות. ולכך, עושים ח' ימי חנוכה, לרמז תיקון הגדול שנתקן ע"י כהני חשמונאי הקדושים עד מדה השמינית וכנ"ל.

ולהבין ע"י מה בא התיקון הגדול הזה. יש לומר דהנה אחז"ל דיהודא מכב"י בנו של מתתיהו הכהן לבש קנאת ה' צבאות בסוד מכב"י הוא נוטריקון "מי כמכה באלים יי'" (שמות טו,יא) וקפץ לתוך המחנה הרב של האומה זאת שהיו לאלפים ולרבבות במסירות נפש, וצווח ואמר "חרב לה'" ונצחם והרגם. והיינו ע"י מסירות נפש לה' באמת ובדביקות גדול על כבוד התורה וקדושת שמו ית'. ולגודל מסירות נפש לה' באמת, אז כאפס ואין נחשבו בעיניהם. ועי"ז באו למדריגת ובחינת אי"ן. וזה היה בסוד מיין נוק' היינו שמסרו נפשם לה' באמת. וזכו לבוא למדרגה ובחינת עלמא עילאה קדישא הנקרא אי"ן - סוד כתרא עילאה קדישא. וכיון שבאו לבחינת אי"ן, שם דבר והיפוכו שוים. ויוכל להתחלף ולהתהפך כל דבר מאשר היה מקודם. ואז ממילא נהפך הדבר עליהם לטוב. והתחילו להמשיך ולתקן כביכול הי"ג נהרות המושכין שמן אפרסמון.

ומדה ראשונה היא 'אל' - שהוא לשון כח וחוזק כמו "ואת אילי הארץ לקח" (יחזקאל יז,יג), היינו שמזה השם ומבחינה זו נמשכים כל הכוחות. ובזה היה להם כח לנצח את אויבי השם יתברך וכן תקנו עד מדה השמינית כנ"ל. ובזה תיקן ג"כ ה-"הוד" לבוש מלכות אשר היה פגום כביכול, ע"י שרו של עשו בסוד "ויגע בכף ירכו" (בראשית לב,כח). והם תקנו מדה זו בעת הזאת, ע"י ניצוח המלחמה שעשו כנ"ל. כי כל ניצוחי מלחמה הם ע"י מדת ההוד שהוא בסוד  הגבורה. וזהו "חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך" (תהלים מה,ח).

...וכשעלה הרצון לפני בורא כל העולמים ברוך הוא וברוך שמו להשפיע חסדים טובים לישראל עם-קרובו ולהושיעם מאויביהם ולנקום נקמותיהם, וע"י נצחון המלחמה יבוא רב טוב וחסד לכל ישראל, אזי משפיע החסד עליון אל כלי הגבורה... לכלי הגבורה לבחינת 'הוד'. ומזה בא החסד והישועה לישראל. ומתגברין לנצח ולהנקם מאויביהם. וזהו דאהרן הכהן היה בחינת 'חסד'. וגם בחינת 'הוד', היינו לפי העת אשר יצטרך החסד להתלבש בכלי הגבורה וכנ"ל. ועל בחינה זו היה גם כן הנס בימי מתתיהו ובניו הכהנים בבחינת גבורה שבחסד. כי היו כהנים ועשו גבורה גדולה... וטיהרו כל ההשפעות הקדושות וכל השמנים משח רבות עילאה קדישא לכל העולמות. ולכן עיקר הנס יקבע על שם השמן שהוא ריבוי השפע שהמשיכו כהני חשמונאי ברוב טהרתם וקדושתם כמבואר, ונס נצוח המלחמה היה בא ממילא. ולכך תקנו חז"ל אז י"ג השתחוואות בעזרה נגד י"ג פרצות שעשו אנשי האומה הזאת בחומת העזרה כנ"ל. כי (פעולת) השתחוויה מורה על המשכת השפע מעילא לתתא. והמשכיל יבין כל זה".

"כי נשמות ישראל המה נשפעים רק מאתו ית'. והנה היוונים רצו לבטל עדות זה שלא יהיו נשמות ישראל מקבלים מאתו ית'. ולכך אמרינן בגמרא "שטמאו כל השמנים" (שבת כב), כי השמן הוא כינוי אל השפעת החכמה העליונה, והם טמאו כל החכמות דהיינו שהריקו השפעות העליונות אל החיצונים.

ואמרינן בגמרא שאמרו היוונים לישראל: "כתבו לכם על קרן שור שאין לכם חלק באלהי ישראל" (ירושלמי חגיגה פ"ב ה"ב). והוא מאמר תמוה, מה זה דווקא על קרן שור?! אבל הענין הוא כמו שכתבנו, כי היוונים רצו להמשיך את השפע דרך הגבורות כף השמאלי ואז ימשך חוט למטה ויתגברו הקליפות ח"ו. והנה "שור" - הוא בחינת שמאל כמו שאמר הכתוב "ופני שור מהשמאל" (יחזקאל א, י), וזהו שאמרו לישראל כתבו לכם על קרן שור דייקא - בחינת שמאל, שאין לכם חלק באלהי ישראל, היינו, שכוונו בזה שלא יהיה השפע הולכת דרך בחינת ישראל שהוא סוד דעת והוא קו האמצעי, ואז יהיה ממותק מחסד וגבורה, ונחלת יעקב נחלה בלי מצרים, ואין להחיצונים חלק בזה - רק שיהיה השפע הולכת דרך בחינת שור קו השמאל כנ"ל.

ולכך גזרו על כל המצוות כי בחינת המצוות הוא רק להמשיך חסדים לישראל ולהשפיע שפע העליונה עליהם ולבער קוצים מהכרם. והם גזרו על זה ורצו להריק ההשפעה אל החיצונים ושלא יהיו לנשמות ישראל יחוס להשם יתברך כמו שאמר הכתוב "כי חלק ה' עמו" (דברים לב,ט), רק שיהיו תחת יד החיצונים ושישראל יקבלו מאתם ח"ו.

והנה "החכמה מא"ין תמצא", וא"ין הוא בדיוקנא עילאה קדישא ששם מאירין י"ג מכילין דרחמי. והם טמאו כל השמנים שמן משחת קדש שפע החכמה, ונסתלקו י"ג מכילין דרחמי. וזהו פירוש מה שנאמר בגמרא "כשנכנסו יוונים לירושלים פרצו בה י"ג פרצות" (מדות ב,ג), דהיינו, שמנעו מלהאיר י"ג מכילין דרחמי. ולכך אמרינן בגמרא (שם) ג"כ "כשגברו בית חשמונאי, תקנו כנגדן י"ג השתחוואות", כי בכל השתחוואה היו ממשיכין מדה אחת מן י"ג מדות העליונות להאיר בעולם והבן".

"והנה אמרינן עוד בגמרא "כשגברו בית חשמונאי לא מצאו אלא פך אחד שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול ולא היה בו כדי להדליק אלא לילה אחד ונעשה נס ודלקו משם שמונה לילות" (שבת כ"א). ובוודאי הפשוט גם-כן אמת, אבל יש לבאר עוד פנימיות הדבר והוא, כי הכהנים הקדושים אשר הם ממדת ה'חסד'. ע"י מסירות נפשם, פעלו להגביר החסדים והרחמים בעולם והמשיכו הי"ג מכילין דרחמי עד מדה השמינית 'נוצר חסד' - מזלא עילאה דכולהו כלולין ביה. ונקרא 'זקן אהרן' הכהן הגדול ונקרא ג"כ בשם 'שמן' כמו שאומר הכתוב "כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן" (תהלים קלג,ב). והם המשיכו ומצאו את הפך שמן משחת קדש ההוא חתום בחותמו של כהן גדול היינו מדת 'נוצר חסד' כנ"ל. ודלקו משם שמונה לילות כנגד שמונה מדות העליונות. וזהו מה שאמר האר"י ז"ל לכוון בכל לילה מדה אחת מי"ג מדות. כי הפך שמן שהיה דולק ח' ימים מורה שהמשיכו ה-ח' יומין עילאין עד היום הח' 'נוצר חסד' כנ"ל. ובכל שנה בחנוכה נתעורר הדבר ויש בנו כח להמשיך ח' מדות ע"י הדלקת הנרות וברכותיהן ולכן רשם האר"י ז"ל לכוון בכל יום למדה אחת, והבן".[1] שנה אח"כ כשראו שהאורות האלו יורדים עוד פעם – "והימים האלה נזכרים ונעשים"!!!
[2] וחושך על פני תהם – תרבות יוון! המנורה מעירה אותך!!!
[3] יחוד פקח עיניך: "ונעשים ב' שמות שם הוי"ה דמ"ה דאלפי"ן ואהי"ה דמלוי אלפין העולה קמ"ג ושניהם בגימטריא פק"ח כי אלו הם העין ובת עין וזהו פקח עיניך".
[4] הכתר!
[5] הארת החכמה (שמן) הנמשכת בבינה (מנורה) ושבעת נרותיה (ז"ת) הנמשכים ממנה שזה כללות כל הספירות!
[6] ש"ע נהורין הוא סוד עשר ספירות דעתיקא, וג' ראשונים שהם עליונים נחשבים למאות הרי הם ש', וז' תחתונים נחשבים כל אחד כלול מיוד הרי ע' הרי ש"ע! (עץ חיים סוף שער אריך אנפין).
ויש ש"ע נהורין מבינה שיש בעשר ספירות דידה י' פעמים ס"ג והמילוי ל"ז, עשר פעמים ל"ז גימטריא ש"ע!
[7] לפי פירוש אחד כדי שיראו את זה כל זמן העבודה בשדה. לפי פירוש אחר מדובר על הבקבוקים של התינוקות כדי שיראו את זה מגיל קטן!!!
[8] י"ג המידות העליונות שנמשכות בחנוכה!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!