יום שישי, 29 באוגוסט 2014

פרשת שופטים - התשובה – מתנה מופלאה!

התשובה – מתנה מופלאה


דברים (יז,ו): "עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים אוֹ שְׁלֹשָׁה עֵדִים יוּמַת הַמֵּת לֹא יוּמַת עַל פִּי עֵד אֶחָד".

ירושלמי (מכות ב,ו):
"שאלו לחכמה: חוטא מה ענשו, אמרה להם: — חטאים תרדוף רעה.
שאלו לנבואה: חוטא מה ענשו, אמרה להם: — הנפש החוטאת היא תמות.
שאלו לתורה: חוטא מה ענשו, אמרה להם: — יביא אשם ויתכפר לו.
שאלו להקב"ה: אמר להם: יעשה תשובה ויתכפר לו".

"על פי שנים עדים" – היינו ע"פ דעותיהן של החכמה והנבואה, או אפילו "שלושה עדים", גם לפי הדעה השלישית של התורה, "יומת המת" – אין לו לחוטא תקנה אלא עליו למות, שכן מה יעשה בזמן הזה שאין בית המקדש קיים, ואי אפשר להביא קרבן, או כאשר אין ידו משגת להביא קרבן.
אבל, "לא יומת על־פי עד אחד", לפי דעתו של הקב"ה, לא יומת החוטא, אלא יעשה תשובה ויתכפר לו!

הרב מרדכי אליהו זצ"ל: התשובה היא בריאה מיוחדת שברא הבורא!
הכתוב (תהילים צ,ב) אומר: "בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל".

אומרים חז"ל (בראשית רבה א,ה) עוד לפני בריאת העולם - "בטרם הרים יולדו" - הקב"ה כבר ברא את התשובה. נמצא, שעוד לפני מציאות החטא, כבר נבראה התשובה.

האדם אינו יכול להבין את פלאי הבריאה: מדוע השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב? מדוע כאן קיץ ושם חורף? מדוע הנץ החמה בשעה מסוימת כאן ולא במקום אחר? וכפי ששאל הקב"ה את איוב: "איפה היית ביסדי ארץ?" (איוב לח,ד).

כשם שאי אפשר להבין את הבריאה, כך אי אפשר להבין כיצד פועלת התשובה!

אדם שישבור כוס, למשל, ויאמר "חטאתי, עוויתי, פשעתי" - האם הכוס תחזור לקדמותה ותהיה שלמה? כמובן שלא! לעומת זאת, אדם שחטא ולאחר מכן התוודה התחרט על העבר, וקיבל לעתיד לא לשוב ולחטוא - הקב"ה מוחל לו על עוונותיו, והם הופכים לשגגה. יתרה מזו, בתשובה מאהבה - עוונותיו הופכים למצוות וזכויות!

לא ניתן להבין זאת! זה חסדו של הקב"ה!

החסידים של ר' אלימלך חשבו יום אחד על העוצמות של שני האחים הקדושים, רבם ור' זושא, ושאלו את עצמם מה עם האח השלישי? האם יכול להיות שהוא צדיק נסתר? לא נרגעו החסידים עד שהחליטו לבדוק את העניין. הלכו לעירו וביקשו להתארח אצלו בפונדק כדי לתהות על קנקנו.
באמצע הלילה אחרי שהאח בדק שכל הלקוחות ישנים, ראו אותו החסידים לוקח דף ומפרט את ה'חטאים' שהוא עשה היום: לא התפלל מספיק בכוונה וכו' ובוכה על כל דבר ודבר.
למחרת בבוקר שאלו אותו החסידים: מה עשית אתמול עם הדף? ענה להם האח: ביקשתי מהקב"ה סליחה על החטאים שלי של אותו יום ובכיתי עד שהוא סלח לי... שאלו אותו החסידים בתדהמה: איך אתה יודע שה' סלח לך?!? ענה להם האח בתמימות: כשהשורה של החטא נמחקת מהדף אני יודע שה' סלח לי...

אומר הרב קוק (אורות התשובה ז,ז*): "להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה, עד שאורה יאיר כל-כך עד שזכרון כל חטא יעורר בו רגש שמחה עצומה, מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם על ידי קדשת התשובה שהיא אור ה' הפועל בתקון העולם, יסוד הבריאה".

התשובה היא אור של הקב"ה שמחזיק את כל הבריאה! רק ה' יכל לברוא כזה דבר עצום!!!

אחרי שה' ברא לנו כזה דבר – לא נעוף על זה בכל הכח?!?


כמו שכותב רבינו החיד"א (פני דוד) על הפסוק בפרשתנו (טז,כ) "צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף" – התשובה נקראת 'צדק' כמו שאומרים חז"ל (מדרש רבה דברים ב,יב על הפס' 'נוראות בצדק תעננו'), וצריך לרדוף בכל הכח כדי לזכות בתשובה כמה שיותר!!!

אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: