יום ראשון, 18 במרץ 2018

פרשת הנשיאים לחודש ניסן


פרשת הנשיאים לחודש ניסן
בראש חדש ניסן (שנת ב' תמ"ט) הוקם המשכן, והנשיאים הקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח, כל נשיא הקריב יום אחד.

נוהגים לקרוא בפרשת הנשיאים מיום ר"ח ניסן, פרשה של אותו יום כמסודר בסדר הקריאות לחנוכה.

יש נוהגים לקרוא גם פרשת "ויביאו את המשכן" ופרשת "ויהי ביום כלות משה", וגם לקרוא ביחזקאל (פרק ל"ז) וכן קטע זוהר.

רמח"ל (קיצור הכוונות):ובי"ב ימים הראשונים של ניסן, טוב לומר הי"ב פרשיות של הנשיאים, שבר"ח ניסן הוקם המשכן, והנשיאים הקריבו קרבנם באותם י"ב ימים. 

ותכווין לקבל כח מאותו השבט, אם הוא מהשבט שלך. 

ותכווין בכל יום צירוף אחד מי"ב צירופי הוי"ה לפי השבט. וזה הסדר:
יהודה יהו"ה, יששכר יהה"ו, זבולון יוה"ה, ראובן ויה"ה, שמעון והי"ה, גד והה"י, אפרים היו"ה, מנשה היה"ו, בנימין הוי"ה, דן הוה"י, אשר ההי"ו, נפתלי ההו"י.

וביום הי"ג תאמר התחלת פרשת בהעלותך עד, כן עשה את המנורה - כנגד שבט לוי.

וטוב לומר גם כן בט"ו הימים הראשונים של ניסן, הט"ו שיר המעלות, שסודם עלית השכינה בט"ו מדריגותיה, היינו י' שלה, וה' - שעולה בשל הזכר, הרי ט"ו, ואומרים אותם אחד בכל יום, עד שנשלמים ביום ראשון של פסח.

וטוב לומר שיר השירים פרק אחד בכל יום, וחוזרים ומתחילים אותו, ומשלימים אותו בערב פסח".

השל"ה הק' (מסכת פסחים): "ונראה לעניות דעתי מנהג טוב לקרות בכל יום ויום פרשת הנשיא של זה היום (במדבר ז), כי כל נשיא ונשיא היה לו סודות גדולות אשר המשיכו שפע הרוחניות כל אחד לשבטו כל ימי עולם, ולא לחנם כתבה התורה כל שבט ושבט ופרטה הקרבן, אף על פי שכולם היו שוות, והיה מהראוי לומר בדרך קצרה וכן זה הנשיא הקריב, וכן זה הנשיא הקריב כן, אלא לכל אחד היה לו סודות מיוחדות, ובזה הדרך דרך מדרש רבות לבאר טעמים, לכל נשיא ונשיא טעם אחר, וגם דברי הרבות הם סודות מופלגות מושגות למי שחלק לו השם מהחכמה האמיתית, ובקריאת הפרשה הוא מעורר קדושת היום...".

רמ"מ מרימנוב: "ביום החדש הראשון באחד לחדש. הוה ליה למימר בקיצור 'באחד לחדש הראשון', והנראה על פי מה שקבלנו, דאותן הי"ב ימים הראשונים דניסן ימי הקרבת הנשיאים, המה כח כללי לי"ב חדשי השנה, כל יום רומז לחודש שלם".

כתב הגאון החסיד רבינו חיים פלאג'י זלה"ה, מראש חדש ניסן עד ערב פסח, טוב לתת לאחר קריאת סדר הנשיא שלש פרוטות לצדקה, בעד מנוחת אביו ואמו או שאר קרובים, או בעד כל נפשות מתי ישראל וכו', ויזכה להעלותם אפילו לאותם העומדים בגלגול בהמה או בעופות או בעשב השדה.

ויהי רצון שנזכה לשמוח בחנוכת המקדש מחדש ונצא ידי חובה בחנוכה אמיתית ולא באמירה "במקום".נוסח הקריאה ליום א' בניסן.


נוסח הקריאה ליום ב' בניסן.


נוסח הקריאה ליום ג' בניסן.


נוסח הקריאה ליום ד' בניסן.


נוסח הקריאה ליום ה' בניסן.


נוסח הקריאה ליום ו' בניסן.


נוסח הקריאה ליום ז' בניסן.


נוסח הקריאה ליום ח' בניסן.


נוסח הקריאה ליום ט' בניסן.


נוסח הקריאה ליום י' בניסן.


נוסח הקריאה ליום יא' בניסן.


נוסח הקריאה ליום יב' בניסן.


נוסח הקריאה ליום יג' בניסן.


נוסח הקריאה ליום יד' בניסן.
אין תגובות:

פרסום תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!

רשומות פופולריות מהחודש האחרון: