Blogger Wordpress Gadgets

יום רביעי, 18 בדצמבר 2013

גלגולי שלג

גלגולי שלג


הרב מרדכי אליהו זצוק"ל (מאמר מרדכי פרק צז'): "בימות החול יכול לקחת מן השלג הראשון ולמרוח על המצח, ולכוין כי של״ג עולה בגימטריא שלוש מאות שלושים ושלוש, כנגד ג׳ אלפין שעולים בגימטריא של״ג [א׳ ל׳ ף׳ = 111 כפול 3 = 333] ובעת שמניח על המצח אומר: ״וסר עוונך וחטאתך תכופר״ ובזה ילכו כל עוונותיו, ובתנאי שיהרהר בתשובה. ובשבת - אסור לעשות כן, בגלל שמרסק בידיו את השלג".

רבינו הבן איש חי (רב פעלים יו"ד א,מד): "עוד שאל על תיקון עון משכב זכור, שכתב הרב רבינו האר"י זלה"ה שיתענה רל"ג תעניות ויתגלגל בשלג, אם התענה בחורף רל"ג תעניות ולא היה שלג כלל, אם יועיל לעשות גלגול השלג אחר כך באשר ימצא לו, או דילמא בעינן שיהיה גלגול השלג בימי התענית דוקא, ואם תמצא לאמר שיועיל השלג בכל זמן, אם לא היה לו שלג כלל, אם יועיל לו התיקון של התענית גם אם לא נתגלגל בשלג, אלא שנפשר השלג במקום אחד ונעשה מים וטבל בו, אם יספיק זה או לאו.
תשובה: דבר זה מפורש יוצא בדברי רבינו האר"י ז"ל . . . שתיקון השלג צריך שיהיה דוקא בימי התעניות הנזכרים. ומיהו ודאי אם לא עשה תיקון השלג בימי התעניות הנזכרות, כי אם בימים אחרים בלא תענית, גם כן עושה בזה תיקון בעבור העון הנזכר, אלא שאין בידו תיקון גמור ושלם . . . והיכא דלא נמצא לו שלג ועשה התענית בלבד, הא ודאי אנוס הוא ורחמנא לבא בעי, מאחר שזה סבל עול התענית הרב הזה, כולי עלמא סהדי דאם היה מצוי בידו שלג היה מתגלגל או טובל בו, ולכן ודאי יחשוב לו השם יתברך כאלו עשה התיקון גמור ושלם.
ומכל מקום נראה לי שישתדל לפחות למצוא חתיכת שלג בימי תעניותיו, שיעור שיוכל לגלגל בה ידיו מתחילת האצבעות עד הכתף פנים ואחור תשעה פעמים, וחתיכה זו אפשר להשיג בימות החורף, שאם יניחו בקערה מעט מים על הגג בלילה יהיו המים ההם באור הבוקר חתיכת שלג . . .
ואשר שאלת אם מהני הפשרת השלג לטבול בו, הנה מפורש בדברי רבינו זלה"ה דמהני . . . מיהו דע צריך שיהיה טובל בתוכו בעודנו קר הרבה, ולא אחר שיחם ותעבור ממנו תוקף קרירותו, יען כי הסוד של התיקון הוא תלוי בזה שטובל בשלג בעודו קר מאד, שיתקרר על ידי זה גופו. . . "

תפילה לגלגולי שלג:

יחודים לגלגולים בשלג:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

תגובתך פורסמה, תודה רבה!